NF KİMYA NF KİMYA

KVKK Politikaları ve Aydınlatma Metni

POLİTİKALAR


SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI

NF TEKSTİL KİMYA SAN ve DIŞ TİC LTD.ŞTİ Sosyal Sorumluluk anlayışı gereği, aşağıdakileri yerine getirmeyi taahhüt eder:

Çocuk İşçi Çalıştırmanın Önlenmesi: NF TEKSTİL KİMYA SAN ve DIŞ TİC LTD.ŞTİ hiçbir koşulda, çocuk işçi çalıştırmaz. Çocuk işçi çalıştırılmasına müsaade etmemeyi ve desteklememeyi taahhüt eder. İşe alımlarda, 18 yaşını doldurmuş olma şartı aranır ve doğrulama yapılmadan başvuru kabul edilmez. Ayrıca, ilgili okul onayı olmadan, stajyer çalıştırılamaz.

Zorla ve Zorunlu Çalışmanın Önlenmesi: NF TEKSTİL KİMYA SAN ve DIŞ TİC LTD.ŞTİ hiçbir çalışanını, hiçbir konuda baskı altında ve borca dayalı çalıştırmaz, tüm çalışanlarını, eşit şartlar altında, kendi rızaları ile uygun pozisyonlarda istihdam etmeyi taahhüt eder. İstihdam tamamen yasal şartlara uygun olarak yapılır. İş akdinin sona erdirilmesinde, işveren ve çalışan için, İş Kanunu’nda tanımlanmış olan şartları yerine getirir.

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanması: NF TEKSTİL KİMYA SAN ve DIŞ TİC LTD.ŞTİ tüm çalışanlarına, iş sağlığı ve güvenliği için yasal gerekliliklerin yerine getirildiği, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi için her türlü önleyici tedbirin alındığı, çalışanlarına yeterli donanıma sahip çalışma ortamı ve temel ihtiyaçlarını karşılayacakları hijyenik her türlü imkanı sunmayı taahhüt eder. Seçilmiş olan Çalışan Temsilcileri, iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerine ve karar süreçlerine katılır ve yasal görev, sorumluluk ve yetkilerini yerine getirir.

Ücretler ve Ödemeler: NF TEKSTİL KİMYA SAN ve DIŞ TİC LTD.ŞTİ tüm çalışanlarına yasalar çerçevesinde belirlenen ücret ve sosyal haklarını tam olarak sağlar. Yasal şartların izin verdiği kesintiler dışında kesinti yapılmaz.

Ayrımcılığın Önlenmesi: NF TEKSTİL KİMYA SAN ve DIŞ TİC LTD.ŞTİ çalışanları, işe alımda, çalışma süresince, ücret artırımı, terfi, ödüllendirme, performans değerlendirme ve işten ayrılma aşamasında, hiçbir şekilde, dil, din, ırk, cinsiyet, sosyal sınıf, politik görüş, cinsel tercih, hamilelik, medeni durum, sendika üyeliği ve fiziksel / ruhsal engellilik gibi özelliklerine göre değerlendirilmez. Bireysel yetkinlik özellikleri dikkate alınır ve değerlendirilir.

Kötü Muamele ve Tacizin Önlenmesi: Çalışanlarımıza, kurumsal cezalandırma yapmamayı, kötü muamele ve fiziksel / sözlü tacizde bulunmamayı; kötü muamele ve tacizden korumayı, çalışanlarımıza saygılı ve onurlu davranmayı taahhüt ederiz. 
Örgütlenme ve Toplu Pazarlık Hakkı: Çalışanlarımızın örgütlenme ve toplu pazarlık haklarına saygılı olmayı taahhüt ederiz. İşçi temsilcileri, görevlerini serbestçe yerine getirme hakkına sahiptir. Çalışanlarımızın temsil haklarına saygı göstermeyi taahhüt eder ve kendilerini ifade edebilmelerini destekleriz.

Adil Çalışma Ortamının Oluşturulması ve Sürdürülmesi: NF TEKSTİL KİMYA SAN ve DIŞ TİC LTD.ŞTİ tüm çalışanlarını, uzun yıllar istihdam etmeyi hedefler. Çalışanlarımız için adil bir çalışma ortamının oluşturulması ve sürdürülmesi en önemli önceliklerimizden biridir. İlgili tüm yasa ve düzenlemelerle uyumlu, adil, çalışana saygılı, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının oluşturulması ile çalışanların başarısının, gelişiminin ve şirkete bağlılığının arttırılması hedeflenmektedir.

Üretimin İzlenebilirliği: NF TEKSTİL KİMYA SAN ve DIŞ TİC LTD.ŞTİ ana faaliyet konusu olan hizmetlerini kendisi yerine getirir. Mücbir sebepler olmadıkça, boya-terbiye işlemleri dış kaynaklı hale getirilmez. Getirilmesi durumunda, ilgili tüm müşteriler bilgilendirilir. Çalışılacak olan tedarikçi firmaların da, gerekli kalite, güvenlik, çevre ve sosyal uygunluk kriterlerini yerine getiriyor olması şartı aranır.

Güvenli Ürün Kullanımı: NF TEKSTİL KİMYA SAN ve DIŞ TİC LTD.ŞTİ üretim ve bakım faaliyetlerini yerine getirirken, kullandığı boyarmadde ve kimyasal maddelerin sağlık, güvenlik ve çevre üzerindeki etkilerini değerlendirir ve teknik açıdan mümkün olan durumlarda, en güvenli ürünü kullanmayı taahhüt eder.

Gizlilik: NF TEKSTİL KİMYA SAN ve DIŞ TİC LTD.ŞTİ, müşterilerimize ait fikri ve maddi varlıkların, ticari sır olarak kabul edilebilecek tüm bilgilerin, gizliliğini muhafaza eder ve yanlışlıkla / bilerek açıklanmasına engel olur.

Yasal ve Diğer Şartlara Uyum: Mevcut kanun ve yönetmeliklere, müşterilerimizin ve iş ortaklarımızın kurallarına ve gönüllü olarak uyguladığımız yönetim sistem standartlarına uygun olarak faaliyetlerimizi sürdürmeyi ve ilgili tarafların denetimlerinde şeffaf davranmayı ve işbirliği yapmayı taahhüt ederiz.

Rüşvetin Önlenmesi, Etik Davranma: Tedarikçilerimizden maddi kazanç sağlayacak hiçbir hediye ve ödemeyi hiçbir koşulda kabul etmemeyi ve bu tür taleplerde bulunmamayı taahhüt ederiz. Çalışanlar için haksız kişisel avantaj sağlayan her türlü davranış NF TEKSTİL KİMYA SAN ve DIŞ TİC LTD. ŞTİ’de tolere edilmez. Rüşvet olarak kabul edilebilecek her türlü materyal almak ve vermek kesinlikle yasaktır.

Çalışma saatleri ve fazla mesai: NF TEKSTİL KİMYA SAN ve DIŞ TİC LTD.ŞTİ çalışanlarının çalışma ve dinlenme saatleri, 4857 sayılı iş kanunu ile uyumlu olarak düzenlenmiştir. Çalışma ve dinlenme saatlerinin, haftalık ve yıllık izinlerin belirlenmesinde yürürlükteki kanun ve yükümlülüklere ve fazla mesaide gönüllülük esasına uymayı taahhüt ederiz.

Çevrenin Korunması ve Sürekliliğin Sağlanması: Doğal kaynakların tüketimini azaltmak, enerjiyi verimli kullanmak, kirliliği azaltmak, atık yönetimi uygulamak ve sürekliliğini sağlamak için tüm çevre yasa ve yönetmeliklerine uyarak, gelecek kuşaklara yaşanabilir temiz bir çevre bırakılması hedeflenmektedir.